dating style template - Camforum irena 19

Mel Tallas, alios, opibus honoribus ftudiifque praecellentes, etiam Ciemium Maecenatem (claridimum in omne aevum ca ril Dmumque Nomen ) fic confuetudine fua Cbi devinxiffe , ut Convic- Digitized by Goog U f E I C A T 1 O. Cstsn Hifpas Hcuts morem tsrsamims sotss txfavtf- caros. Tu pias laetis animas reponis Sedibus , virgaque levem coerces Aurea turbam , luperis Deorum 10 Gratus, & imis. dum loquimur , fugerit invida Aecas: carpe diem, quam minimum credula po Hero. Sed reifh line dubio leftio eft , & ne- que liuj^us aures nec illius acumen metuere debet. Superis Deorum Gratus et imis] 'Hinc «pene mutuatus ell Ovidius illa de Mercurio, Faft.

, tor ei & Sodalis appellari meruerit : Huic hodie fi aut fimilis aut fe- cundus quifpiam commonftrafi fibi poflitj nihil prius fe habiturum , quam ut illuc couiinuo advolet; Se quidem, ^ut «d ck Mtium quondam Palatinam iplius literis Caefarrs accioum fine ejus offenfiane recofalle, ha hunc ad Augusta Penetralia verecundari accedere: Ceterum cum magnis vixijje folitum non pofle jam curata tam henexutt fenioque fibi abllerfo humiliora Icdari ; fed , ut his forte temporibus C quamquam o! Atque haec quidem auulk Barthius, qui lau- de fua miuime fraudandus erat, ali eadem loca per nos quoque videramus. Ifthraia Xofmti moxc m appellat, 'Ea mtopm Xoto^ fls Tf T£0MOl Zt. V, 66s- Paeit er arrntrum fuperis imifque d^nim Jirtittr , a Utt ijut ftdt carf is iter. Tu NE qu AEsii Ris] Vanant hic editioness quarum aliae fic diihnguunt, Tit nt jtuufierit /cire ( nefiet ) quem ficc.

Quid quod remillionum horas & intervalla curarum , non Ille alea nec hillrionibus ceterifve Voluptatibus vulgi , fed elegante & erudito otio folet difpungere: te- que , Flacce , identidem , nunc rbeda iter faciens j nunc domi ad fubcifiva temporum Sibi comitem evocabit. Nam in Vrbe alii etiam dii erant , in aret Pallas praefidebat. eeetem enim fcelert orbem colentes deos ,praofidtmque arcis MINERVA )t ift istgfi. tem , qui in Athenanun laudem tam operofa car- Sunt , inquit , poetx , qui integra 8c jufta ve Jumi- mina confcripfcrunt , eos Athenis natos fitifle pro- na confcripferunt de laudibus Athenarum; live, habile admodum eli Quae igitur invidia, n ex quibus unum opus ell de budibus Athenarum per- gentili arbore coronam fibi elegerint i ut dccen- petuum Carmen a prima urbtt origine ad fua tem- ter fanc Hercules, apud Senecam, rem divinam pota deducere : atque ea ratione , tadlurus , ipfc fibi populeam coronam aptat , Thc- Vndiua nifilus probabilem faciunt, aut fimditui eifettunt. ttare Dtttm pelagi, lengoque ferire tridente -dfpt^i Digitted ;)y Ci l Oglc 'CARMINUM LIB. ly Ncc tam Laril Tae percufiit campus opimae Quam domus Albuneae rcfbnantis , "Et praeceps Anio, ac Tiburni lucus, &uda Mobilibus pomaria rivis. Uhi vides antitheta, faepe, perpetue; oux iaahera ledione difpercimt. Qmd «noi tantopere notandam , qood perpetuet imbres non parturiret i Imo vero ne ullo qmdem modo id fieri aut concipi poteff. Mtvrim herba fic didta citatur ex Aegi- neta i fed mendofe pro vel «t«. Sisdtr dum fcli SHS cadit ti Jl Ua mait fa Utfirica.

Camforum irena 19-77

CCXXVIIL Digitized by Googie Digitized by Googl AMPLISSIMO ATgi SJE CONSULTISSIMO VIRO FERDINANDO van COLLEN Juniori JC^"^ COLLEGIO JUDICUM AMSTEL/EDAMENSIUM NUPER PRi ESIDI, et SOCIETATIS INDIAE OCCIDENTALIS GUBERNATORI, S. Quanti animi id (uii Te dicemus , quod in Senatu cum ageretur de rebus maximis oratione graviflima (enex pru- dcntidimus non tantum fuaferit, quod tunc videbatur utilifli, mum , fed & de facultatibus (his tantum fefe daturum promilerit difficili reip. Jjle itigtl , /umma factr ille lecasus in arce , Res liotninum t* tute cerntre iegnut erat. Unde nil majus generatur ipfe ; Ubi UNDE non , ut plerumque , valet qna ratie- ne, fedaquo: a quejeve, five, 4 qne parente ( fi eam mavis kiftioncm , folitii PAnt Nfts lau- dibus I nil ipfe majus generatur. Reliquum e(t, ut quo confllio hoc inter Jovis laudes poeta pjluir,' quod neminem fe majorem generaverit, breviter indi- cemus. Ipfe enim ortus Saturno , major fuo parente erat , regnoque cx|wln : nemo tmnen ex apfo natus .dl, qui parem ei vicem referret: tinlc Mtximi , Jvvi Hi , fimiltuoafue nominum utu Us cumulatus cll. TTUtrt Xut f 1 ^ 1 ' - ' * %md cutn Jovi innotuiflet , Thetidem Peleo mptum d^t. Jam p UK c OQWaw nili onininc fallor , dc con- ' Dicam iilio poftae; «t ni Ji O quidem a Jove generatum fuerit ipfo majus, vel proti'us,iinule ei aut fecun- dum; o Qcupaverit tamen Pallas proximos illi ho- nores prae cetera Jovis Ibbolc. P&o ELiis AUDAX wcqye te sueeo Libex} Jam inde a veleris Seholiallae Aeronis tempori- bus neme ell, qui non hoc modo verfum inter- punxerit, tamqutra ii Liber pratliit.audax ab Ho- ratio diceretur. faflura jure indignari debemui Qiumqu»i B enim fatendum cll, aq ultimos Indos viifloreni Bacchum cum ^tyrortun fuonam Maenadumque thyafo pe- netrafle : unde eo nomine audax vocatur Va- lerio Flacco V. • ' auettjae ante fec Hti tade nec andacem Butckum ne: Ptrfea rtfet t k in Gigantomaebia flib Iconis imagine Rhoe- cum laccraire; tamen non ab uno alterovc faej- «ore, lud a peipetuo Bacchi more JSc charadere dandum laic fuifllt epitheton.

Patris hoc (ane habes, Vi R Amplis- sime, quem aevi iflius veteris faeculique prioris exemplum omnes probi amant atque mirantur , latis amare aut mirari pro meritis nemo potefl , quodque in civibus benevolentis lum- ms teflimonium efl , nemo non gaudet ex toto iflo maximae civitatis numero civium ,fa(ces iflos Confulares,jam dudum ejus prsclaris atque radiantibus virtutibus debitos, hoc tempore po- tiflimum efle traditos, quo fumma respublica agitur, atque opti- mus quisque per confilia fortiflima pacem quaerit firmam at- que flabilem. Porro h fcquetiti verfu ; plerlque mei codices habent, qni mare ac ttrfai; non E T. Quamobrera fecare notius hunc nodum , quam folvctc', volutrutit Viri Docf Hffimi Oandios Pu- teanus, Daniel Heinfius , Janus Ruigcriius, & Dacierius : quippe contra omnes libros fic legen- dum eife contendunt , Preximes illi tamen ocaipabit Pallat henoret. Nempe men- tem po Hac non omnino perceperunt Viri aho- uin acutiffimi ; & fi reftam viam jam olim raon- lavcrat vetus Ihrlioliadcs. SUf Uasfue C.leatsthut Cien Ueu , ^eeeen unde tih Remaue Cten Uei. F.t proinde netno in fequenti- bus memoratur , praeter Jove genitos; Stechum , JDietinm, Aftl Umm, Htrcultm ,'Ptilitctm Ct- Jtcrtm ; quorum omnium fine conuoverfi» hono- raii Olma erat Minerva. Sod jsncterca erat in fatis , ut fi Juppiter cum Thetide , citius ainore flagrabat , couciibuiflct , nafl Ktetur tandem i: , S( uitii iu M^nvftt , 0 fimt r «Vew %*T *f|! Erfe , ue uuitfmut mundut Jove majus ielurit , flumvit haud Itpiiot fiet fetiere fenftrat »;»«», xflq Mf MT ue^ueru* ijutidu ceumtbia vitut ; Iiufue fuu Ataddin fuctedpt veu aefottm tf}ufit , V an Ui Uxus iu virpait ira marinae. Putidum eflet jflura congerere : fed fle i Hud , quanto venullius fcntcntiam inchoet neclue Se- 5 M te fileie , Liter : quam fi , ut vulgo hic fit , in mediam mrarionem intrudatur , Pratteit audax ne- ant hic mirum in modum codices. tecentiores quidam pe : duo Cicmblaccnlcs Pulmanni , & Limbini u- nus, Xam pc. Tamen illud dii es,glo(Ta irrcprirte vi- detur , ut in editione Lofchcri ; de &ne Codex Reginenfis dii habet inter verfus , loco explicatio- nis , non ledlionis.

Illo igitur , Vi R Amplissime, Patre cum natus fis , atque domeflico illius exemplo ad veram virtu- tem excitatus, haud mirum efl, pedus Tuum iflis virtutibus efle orna- Digitized by Googie DEDICATIO. \'We rnodo Ariiluduois fiatraebos : ubi miros ludos de ignavia ejus « tiiniditatc facit pobiarum facetiffi- Bius.

tempore , quantum ne pofcere quidem quisquam a cive optimo fuiffet aufus. Nam vttbmti nude, non ad Rem tantummodo, fad etiam ad Perfomim &epe rcftrtur. Atqui a pocris Bac- dius, unquam omnium Deorum mo Ilil Tmim k ni«ticulcjli:limiis , fere fenaper traducitur.

Quamvis enim jure quodam Tuo poflis gloriari de generis vera nobilitate, eam tamen non el Te ntam in fumo Hs majorum imaginibus , nec quemquam in gloriam aliorum vixii Te, led virtutem iblam vere nobilem facere, rede & fapienter exiftimas. O qui res h'iritiinmiatie deumque jt et emis regit imferiis , V fulmine terres. Quod quam apti Hime Palladi conveniat , caccns plane fit opoitct , qui tion videat ; Cquidem paf Tim his liuilis ornant pobtac: Bellica, Mlatrix, iellipotmi , tellijera; &c.

ornatam ) in quibus fbla efl; atque unica nobilitas. Quid inulta f Ad Palladem id refcieiidiim oli, non ad Ube.mm: tk viliofa dilliuttio coni- genda ad hunc modum : Proximet illi tamen eecufavit Pallat haturti, Prediit audax.' t Uefm u fileto , Ijft/r.

) Maecenati parem aliquem fperare vhc liceat, infra Polliones fal- tem nolle defeendere. Adde porro & Luca- ni illud , quod omnium mtxirac hu C pcitiaet. • ftrfndis smsnbra liqjooro Hof^s , Cslym^cae ftrvaso more palaeftrae. Vi, Herculem ait inlliruillc Olympiae T E 0 M O N ossytaos , Murem maximum etrtaminum. aliae fic, T* ne qtuejierit (Jiire nefiet ) quem Et in divcifa judicia abeunt interpretes.

Miratus equidem fum tam elegantem tamque paucorum hominum , atque necdum poft tot elapfa faecula quaefitae olim meritis fuperbiae imraemorem. Quin bono animo es , inquam, reque illi ipfi Harleio, quem jamdudum voto fingere atque ambire mihi videris, tradam & commendabo ; illud prius & mea & publica voce dixifie aufus , Te omnia quae vel in Maecenate tuo tantopere praedicalli ,aut paria' apud Hunc ^toft^um aut-podora reperturum. Genus dico & Imagines; fcimus Hunc, pariter atque Il- lum Tuum, Eque Pri quidem loco ortum, Gente vero in primis fplcn- dida ac vetufta; quae & K^itavos quoque Reges primordiis fuis attin- gat ; quae a multis retro faeculis faepe domi forifque magnis legionibus imperitarit ; quae nufquam penitus intermiifa per tot aetates claritudi- ne non modo nobililfimas qoafque Regionum harum Familias. parturit imeres perpstoo»] Ser- vius ad Virgi L Georg. Chiro aquilone : y*p rnifico , qtiia e fi cr nubtius , fietss foro omnts vtosti. Parva qui- dem res eft ; quippe utrolibet modo diftinxeris , bene le habebit. Sumit celebrare habet vim & notationem temporis Alturi; idemque valet, ac fi dixii Tct, celebrabit. Quid prius dicam soeitis Parentii Laudtrus ] Magna hic diverfitas eft , cum Icdlio- nis, tum interpretationis.

Id & Tu, Vir Amplissime, fine dubio per Te agnolcis ip- fe,nec opus eft, ut nos (apientiam Horatianam apud Te valde praedicemus , quoniam illa tantum efi fumma voluntatis nofirae, ut ne dedigneris audtorem hunc accipere eo animo, quo a no- bis Tibi offertur , id eft taoquara tefferam atque teftera certil^ fimum animorum haud paucis nominibus Virtuti Tuae devin- ctorum. Horatius Flaccus, Vir Nobilissime, Lyricorum * Latinorum olim fummus , hodie folus ; cum jam diu apud me non illiberali hofpitio acceptus el Tet , ac tan dem domo emigrare velle videretur ; interrogatus Quo • tenderet & Ctyus in patroni aedes fe recipere cogita- ret; ille enimvero.

Tags: , ,